VERENSO JAARBERICHT 2015

Lees ons jaarbericht 2015

Voorwoord

Welkom bij het Verenso Jaarbericht 2015. Op 21 mei 2015 werd tijdens de algemene ledenvergadering van Verenso het project ‘SO 2020’ afgerond. Het jaar daaraan voorafgaand hebben we tijdens ledenvergaderingen en bijeenkomsten met leden zoveel mogelijk ideeën en meningen verzameld om te komen tot een visie over hoe de toekomst van de specialist ouderengeneeskunde eruit gaat zien, wat hij daarvoor nodig heeft en wat Verenso hierbij kan betekenen. Het resultaat van het project ‘SO 2020’ is beschreven in de vorm van vijf speerpunten. In dit jaarbericht vertellen wij u graag meer over deze vijf speerpunten en wat we al bereikt hebben en nog willen gaan doen op deze thema’s. Leest u mee?

 

Speerpunt 1
Professionele attitude

 

Speerpunt 2
Advance care planning

 

Speerpunt 3
Competenties toekomstbestendig

 

Speerpunt 4
Formats voor behandelpraktijken

 

Speerpunt 5
Wetenschap

 

Het resultaat is beschreven in de vorm van vijf speerpunten

Attitude

Medisch leiderschap

Professionele attitude heeft een sterk verband met profileren. De specialist ouderengeneeskunde profileert zich als medisch leider voor kwetsbare ouderen met multiproblematiek binnen én buiten de instelling. De specialist ouderengeneeskunde adviseert huisartsen, de verpleging en verzorging, bestuurders van verpleeghuizen en ook uitvoerders van de Wmo over de noodzakelijke medische zorg aan kwetsbare ouderen. Hij regisseert en inspireert. Hij stelt zich zakelijk en ondernemend op, is een ambassadeur van het vak en is goed bereikbaar en aanspreekbaar voor patiënten, mantelzorgers en collega’s binnen en buiten de organisatie. Hij vormt de verbinding tussen het management en het behandelteam.

 

Rol van Verenso

Door de maatschappelijke trend waarin kwetsbare ouderen langer thuis blijven wonen, verandert het vak van de specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde zal meer dan voorheen ook buiten de muren van de instelling zijn diensten verlenen. Verenso pleit bij opstellers van wet- en regelgeving en inkopende partijen voor mogelijkheden voor de specialist ouderengeneeskunde om los van de instelling extramurale behandelzorg te kunnen verlenen zodat de specialist ouderengeneeskunde niet wordt gehinderd door wettelijke beperkingen en zijn medisch leiderschap kan inzetten voor zowel patiënten in de eerste lijn als in de Wet langdurige zorg.

De specialist ouderengeneeskunde profileert zich als medisch leider

.

ACP

 Advance care planning en shared decision making

Kwetsbare ouderen hebben recht op passende zorg: daar is iedereen het wel over eens. Maar hoe stemmen we in de praktijk de zorg af op wat de patiënt zelf wil en kan? En wat als deze de regie over zijn leven zelf niet meer of onvoldoende kan voeren, bijvoorbeeld bij dementie? Hoe kunnen relevante naasten betrokken worden? De sleutelbegrippen hierbij zijn advance care planning (ACP) en shared decision making (SDM).

 

Rol van Verenso

Advance care planning en shared decision making zitten in onze genen. Deze competenties vormen de kern van het beroep van de specialist ouderengeneeskunde ten bate van functionering en kwaliteit van leven voor de patiënt. Dit moeten we onderhouden en aanpassen aan de veranderende omstandigheden zodat we er ook dan goed in blijven.

Verenso heeft op 28 mei 2015 een werkconferentie georganiseerd. Hieraan namen experts en vertegenwoordigers deel vanuit verschillende belangenorganisaties van patiënten, zorgprofessionals, brancheorganisaties en toezichthouders. We bespraken wat er nodig is om de expertise op het terrein van ACP/SDM te verdiepen. Naast het ontwikkelen van lesmaterialen is het nuttig een programma te maken op basis van ‘train de trainers’. Specialisten ouderengeneeskunde kunnen hierbij een trekkersrol op zich nemen. Ook e-health toepassingen, denk aan communicatie en zelfregie van de patiënt, verdienen de komende tijd de nodige aandacht.

 

Advance care planning en shared decision making zitten in onze genen

.

Competenties

Competenties toekomstbestendig maken

De CanMed competenties worden door alle medische beroepsbeoefenaren gebruikt. Vanuit de algemeen geformuleerde competenties zijn een aantal jaren geleden de specifieke competenties voor de specialist ouderengeneeskunde geformuleerd. De vraag is of de competenties zoals nu opgeschreven voldoen aan de huidige- en toekomstige eisen die aan een specialist ouderengeneeskunde gesteld moeten worden.

 

Rol van Verenso

Het antwoord vanuit het project ‘SO 2020’ is duidelijk; er ligt de opdracht de competenties te herschrijven en toekomstbestendig te maken. Daarnaast zal Verenso veel voorkomende en relevante begrippen voor de beroepsuitoefening van de specialist ouderengeneeskunde inventariseren en hiervan zo mogelijk eenduidige definities ontwikkelen. Te denken valt aan begrippen als behandelplan, zorgplan, dossier, achterwacht, bereikbaarheid.

Specialisten ouderengeneeskunde en vakgroepen werken steeds vaker met verpleegkundig specialisten en stellen behandelprotocollen op om de taakverdeling te verhelderen. Het zogenaamde experimenteerartikel van de wet BIG loopt af in januari 2017. Verenso ziet het als haar taak om in 2016 uitvoeringsproblemen en knelpunten te evalueren en de uitkomsten te overleggen met V&VN en het ministerie van VWS.

Er ligt de opdracht de competenties te herschrijven en toekomstbestendig te maken

.

Behandelpraktijken

Formats voor behandelpraktijken

De specialist ouderengeneeskunde oefent op veel verschillende manieren zijn praktijk uit. Als arts verbonden aan verschillende afdelingen van een verpleeghuis, deel uitmakend van een expertisecentrum van een woon- zorgcombinatie, werkzaam voor de ambulante GGZ of als consulent in een gezondheidscentrum. Hij werkt samen met een groot scala aan disciplines. De samenstelling van het team bepaalt in hoge mate wat de aard van de werkzaamheden van de specialist ouderengeneeskunde is en welke werkbelasting haalbaar is.

 

Rol van Verenso

Verenso zal een inventarisatie maken van bestaande behandelpraktijken. Hieruit kan informatie gehaald worden over de samenstelling van een behandeldienst (aantallen, welk soort artsen), welke variabelen van invloed zijn op de werklast, welke competenties verwacht worden, en niet te vergeten: aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om tot een invulling van het vak te komen zoals omschreven in het beroepsprofiel van de specialist ouderengeneeskunde. Niet alleen de rol van de specialist ouderengeneeskunde als medicus wordt in deze inventarisatie in ogenschouw genomen. Ook de positie die ingenomen wordt binnen de instelling, als medisch adviseur van het management, als coach van verpleging en verzorging en als leidinggevende binnen de behandeldienst, komen daarbij aan de orde. Met NPCF, ActiZ, andere disciplines deel uitmakend van de behandeldienst en de LHV zal ook vanuit het perspectief van deze organisaties en professionals gevraagd worden naar het verwachtingspatroon dat zij hebben over de werkwijze van de specialist ouderengeneeskunde.

Ook de positie die ingenomen wordt binnen de instelling, als medisch adviseur, als coach en als leidinggevende binnen de behandeldienst, komen aan de orde.

.

Wetenschap

Wetenschap en praktijk

In praktijk is het lastig om onderzoek te kunnen doen gericht op kwetsbare ouderen die te maken hebben met multimorbiditeit en functionele beperkingen. In veel onderzoeken worden kwetsbare ouderen uitgesloten van deelname. Hoewel er in praktijk veel belemmeringen zijn voor het doen van onderzoek over kwetsbare ouderen kunnen we stappen vooruit maken door ervoor te zorgen dat er een infrastructuur komt om onderzoek te doen. Zodat een start gemaakt kan worden met uniform registreren.

 

Rol van Verenso

Verenso zal onderzoeken op welke wijze en met welke partners de plannen om te komen tot een systematiek van het verzamelen van informatie voor wetenschappelijk en beleidsmatig onderzoek gestalte kan krijgen. Dit kan met behulp van peilstations. Dit is het gestructureerd vergaren van informatie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek bij een beperkt aantal instellingen. Daarbij staat voorop dat dit niet mag leiden tot extra werkbelasting van medewerkers van verpleeghuizen en dat uiteraard de privacy van patiënten en medewerkers niet in het geding komt.

Het systematisch verzamelen van informatie voor wetenschappelijk en beleidsmatig onderzoek kan met behulp van peilstations

.